Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
 2. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané podle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), společností
 • Vltavín Art, s.r.o.
 • IČ: 08226946, DIČ: CZ08226946
 • se sídlem: Masarykovo nábřeží 1648/36, Nové Město, 110 00 Praha
 • zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 315101             
 • kontaktní údaje: Vltavín Art, s.r.o. Masarykovo nábřeží 1648/36, Nové Město, 110 00 Praha
 • e-mail: artvltavin@gmail.com
 • telefon: +420 737 895 080
 • www: www.vltavinart.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické nebo právnické osoby (dále jen „kupující“) uzavírající kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.vltavinart.cz. (dále jen „internetový obchod“).
 2. Kupující, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem. Na smluvní vztahy prodávajícího a kupujícího – spotřebitele se mimo jiná ustanovení obchodních podmínek uplatní ta ustanovení, která výslovně hovoří o kupujícím – spotřebiteli, a dále zákonná ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 1. Zákaznický účet
 2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.
 4. Při registraci je kupujícímu umožněno seznámit se zněním obchodních podmínek. Kupující je povinen se se zněním obchodním podmínek seznámit. Dokončením registrace kupující vyjadřuje souhlas se zněním obchodním podmínek.
 5. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si kupující zvolí. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 6. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 7. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet nevyužívá déle než 3 roky (tj. po tuto dobu nebyla v zákaznickém účtu provedena objednávka), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 8. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy a kupní ceny za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 4. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku/fakturu.
 5. Zboží prezentované v internetovém obchodě nemusí být uloženo na prodejně, ale může být uloženo ve skladu prodávajícího. Zboží je proto nutné objednat nebo rezervovat předem.
 6. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a jsou připočteny k ceně zboží uvedené v katalogu internetového obchodu. Způsobu dodání volí kupující při objednávání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě bez registrace.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení. Pokud kupující objednává zboží bez registrace, je povinen při zadávání objednávky vyplnit své kontaktní údaje a adresu pro doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko dokončit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami v případě, že objednává zboží bez registrace.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího a shrnutí objednávky. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající provede bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo prostřednictvím e-mailu prodávajícího uvedeného v obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 7. Platební podmínky a dodání zboží
 8. Společně s cenou zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním zboží (přeprava):
 • ČR – způsoby dopravy a jejich cena je uvedená v objednávkovém formuláři;
 • Ostatní státy a nadměrné zásilky: individuálně vypočtená cena; prodávající je v tomto případě povinen kontaktovat kupujícího a dohodnout se na nejvhodnějších podmínkách.
 1. Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2201642199 / 2010, vedený u Fio banka a.s.,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek na kamenné prodejně Vltavín Art, s.r.o. .
 • kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je automaticky vygenerované číslo objednávky
 1. Prodávající odesílá objednané zboží do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě předem na bankovní účet kupující odesílá objednané zboží do 2 pracovních dnů od připsání kupní ceny.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud nedojde k zaplacení objednávky do 14 dní bude objednávka stornována.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo si jej vyzvedne kupující osobně v provozovně prodávajícího. V případě odeslání zboží na adresu kupujícího se za dodání zboží považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího, není-li stranami dohodnuto jinak.
 6. Volba způsobu dodání provádí kupující během objednávání zboží v internetovém obchodě (v objednávkovém formuláři).
 7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu dodání jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O tom je kupující povinen s dopravcem sepsat protokol.
 10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího, případně je daňový doklad přiložen k dodávanému zboží.

13 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami tak neučinil.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Kupující (i jiný, než spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zejména dojde-li k podstatnému porušení kupní smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s dodáním zboží delší než 14 dní nebo dodání zjevně vadného zboží v rozporu se smlouvou.
 3. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má nadto právo od kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku a podmínek uvedených v tomto článku obchodních podmínek týkajících se kupujícího-spotřebitele. Lhůta pro odstoupení od smlouvy v tomto případě činí 14 dnů. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Lhůta 14 dní běží:
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující-spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující – spotřebitel na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 2. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku upozorňuje kupujícího, že v takovém případě kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů vzhledem k jejich stáří, se v popisu neuvádějí (např. poškození rámu, přirozená krakeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé restaurátorské zásahy a další). U výtvarných děl, knih a starožitností se blíže specifikují pouze ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu.
 1. S ohledem na povahu zboží prodávaného prodávajícím prodávající prohlašuje, a kupující bere na vědomí, že zboží prezentované v katalogu internetové obchodu může mít jiné (zkreslené) estetické vlastnosti (barva, odstín apod.), než zboží skutečně dodané kupujícímu, a to z důvodu nafocení zboží pro účely prezentace. Tyto odlišné estetické vlastnosti se nepovažují za vadu ve smyslu tohoto článku.
 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. Kupující je povinen prohlédnout zboží (správnost, úplnost, poškození obalu) při převzetí zboží od dopravce. Zjevná vady, zejména poškození obalu či jiné zjevné poškození zboží, musí být vytknuty již při převzetí zboží, vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Kupující je povinen obdobně postupovat při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.
 6. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu neprodleně oznámit a vytknout vady, předložit reklamaci a požadovat:
 • odstranění vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce pouze:
 • pokud prodávající porušil smlouvu podstatným způsobem,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží a prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, a to vždy v době co nejkratší s ohledem na povahu vad.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající je povinen informovat kupujícího o výsledku reklamace.
 10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 11. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 12. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Doručování a komunikace

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Jinak smluvní strany doručují písemnou korespondenci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu či doručovací adresu uvedenou v obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu či doručovací adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 1. Osobní údaje
 2. Správcem osobních údajů je prodávající – společnost Vltavín Art, s.r.o., IČ 08226946, Masarykovo nábřeží 1648/36, Nové Město, 110 00 Praha, zastoupená odpovědnou osobou Kateřinou Konečnou.

Kontaktní údaje správce: e-mail:artvltavin@gmail.com, telefon: +420 737 895 080.

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající vydáním zvláštního dokumentu – Zásady ochrany osobních údajů. Tento dokument prodávající zveřejnil na svých webových stránkách.
 2. Všechny informace, které kupující ve vztahu s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a prodávající je povinen s nimi jako s důvěrnými zacházet. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, prodávající nebude údaje o kupujícím zpracovávat jiným způsobem, než za účelem plnění ze smlouvy a plnění povinností vyplývajících pro prodávajícího ze zákona.
 3. Osobní údaje správce zpracovává v souladu s nařízením GDPR pouze za účelem vyřízení objednávky zboží v internetovém obchodě na adrese www.vltavinart.cz a za účelem splnění povinností vyplývajících ze zákona s tím souvisejících. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu poskytl kupující při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na internetových stránkách www.vltavinart.cz a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky v souladu s obchodními podmínkami, případně které správce jinak získal při plnění kupní smlouvy. 
 4. Prodávající je oprávněn zpracovávat e-mailové adresy kupujícího za účelem zasílání obchodních a jiných informačních sdělení pouze v případě, že s tím kupující výslovně souhlasí. Souhlas se zasíláním může kupující udělit při registraci, ve svém zákaznickém účtu, v objednávkovém formuláři, případně výslovný souhlas zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího. Souhlas může kupující kdykoli odvolat. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 5. Kupující je seznámen s tím, že při používání internetového obchodu dochází k ukládání tzv. cookies na jeho počítač, jež je nezbytné pro řádné technické fungování webových stránek. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat v nastavení svého internetového prohlížeče
 6. Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: artvltavin@gmail.com, nebo aktualizací svého profilu v internetovém obchodě.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a že spory budou řešeny a rozhodovány před příslušnými obecnými soudy České republiky podle českého procesního práva. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů České republiky a Evropské unie.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu nahradit vzniklou škodu.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změnu či doplnění obchodních podmínek je prodávající povinen zaslat kupujícímu vždy bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 3. 2021

 

 

 

Adresát: Vltavín Art, s.r.o. Masarykovo nábřeží 1648/36, Nové Město, 110 00 Praha, e-mail: artvltavin@gmail.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

 

Podpis spotřebitele:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu